Vindkraft Palsbo

Intresseföreningen för Palsbobygdens bevarande /Vaggeryds och Gislaveds gränsområde

Vi motsätter oss planerna för en vindkraftpark i Palsbo med omnejd. En storskalig industriell exploatering på det sätt som planerades i området, innebar att andra stora värden och möjligheter går förlorade under oöverskådlig tid. Området är ett gammalt kulturlandskap med ett levande jordbruk och utgör samtidigt ett vildmarksområde som är tillgängligt inte bara för friluftsliv och (eco)turism i regionen utan också internationellt genom dess stora natur-, kultur- och miljövärden.

Intresseföreningens yttrande från januari 2015 till Gislaveds kommun och Miljöprövningsdelegation
finns under fliken Dokument.

Från Ornitologernas yttrande

"Platsen där vindkraftpark Palsbo planeras ingår i ett område som är av stor betydelse för den regionala kungsörnsstammen och attraherar betydande antal örnar under vintern. Därmed står den ansökta verksamheten i strid med både artskyddsförordningen och lokaliseringsprincipen."

Mark- och Miljödomstolen Växjö har dömt - avslag för EON:s ansökan
Domen finns under fliken Dokument (Dom 2016-02-29).
Om EON avsåg att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen skulle prövningstillstånd med motivering inkomma till Mark- och Miljödomstolen inom 3 veckor.

Detta skedde inte och domen har nu vunnit laga kraft.

 

Efter 6 års ovisshet är det äntligen klart 

- Vi tackar för allt stöd och uppmuntran och hoppas slippa återkomma -

 wink

 

För medlemmar i föreningen eller andra som vill ha ytterligare information eller kontakt  - skriv under fliken Kontakt.

Välkommen till trakten ... under Foton och i verkligheten !